Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Ejerlav for Tåstrup Sø - Vedtægter

Vedtægter - Ejerlav for Tåstrup Sø (Stjær, den 11. Juni 1998)


1) Hjemsted.
Tåstrup Søvej 950, 8462 Harlev J.

2) Formål.
Lavets formål er at udøve en ejers rettigheder og pligter over matrikel nr. 31, Tåstrup By, Harlev ( Tåstrup Sø ).

3) Ejerforhold.
Matrikel nr. 31, Tåstrup By, Harlev er ifølge tingbogen ejet af : " Lodsejerne i Tåstrup, Stjær og Lillering ". Matriklens areal udgør 269.795 m2.

4) Medlemskab.
Alle husstande, som i tingbogen er opført som ejere af én eller flere matrikelnumre i enten " Tåstrup By, Harlev ", " Stjær By og Sogn " eller " Lillering By, Framlev Sogn " har ret til medlemskab i " Ejerlav for Tåstrup Sø ".

5) Beslutningsstruktur.
Lavets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang om året. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem personer, som udgør den daglige ledelse. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Ad hoc udvalg skal have deltagelse af mindst ét bestyrelsesmedlem.

6) Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholde én gang om året inden udgangen af juni måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de lokale ugeblade. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Godkendelse af regnskab
d) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen).
e) Valg af formand (hvert år)
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer (to på valg hvert år)
g) Valg af to bestyrelsessuppleanter.
h) Valg af to revisorer.
i) Valg af revisorsuppleant
j) Jagt, fiskeri, bådehold og udlejning af jord.
k) Fastsættelse af kontingent.
l) Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Formanden vælges for ét år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Suppleanter, som indtræder i bestyrelsen i løbet af valgperioden, følger det udtrådte medlems valgperiode.

Revisorerne og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Tåstrup, Stjær og Lillering har ret til hver ét medlem af bestyrelsen (punkt f). Valgt er den person fra hver landsby, som har opnået flest stemmer. Den sidste plads i bestyrelsen besættes af den person, som derudover har fået flest stemmer. Afgørelser foretages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer kan kun ske ved, at de opnår mindst 2/3 af stemmerne ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægterne tages op til revision på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7) Ekstraordinær generalforsamling.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis det skriftligt begæres af mindst 10 % af lavets medlemmer. Begæringen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen med anførsel af, hvad der ønskes behandlet. Såfremt der lovligt er begæret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtet til at efterkomme begæringen inden der er gået 30 dage. Varsel for indkaldelse og regler i øvrigt er de samme som ved den ordinære generalforsamling.

Såfremt én eller flere bestyrelsesmedlemmer vælger at udtræde af bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, indtræder suppleanterne på de ledige pladser. Såfremt bestyrelsen herefter ikke er fuldtallig, suppleres der ved valg efter de gældende regler. En formand eller et bestyrelsesmedlem, som bliver valgt på en ekstraordinær generalforsamling, følger valgperioden for det medlem, som den nyvalgte erstatter.

8) Stemmeret.
Alle medlemmer over 18 år har ved fremmøde én stemme på generalforsamlingen. Dog kan der kun afgives én stemme pr. husstand. Stemmeafgivning pr. fuldmagt kan ikke finde sted. En betingelse for at have stemmeret er, at kontingent skal være betalt senest ved generalforsamlingens begyndelse.

9) Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af fem personer : En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. På nær formanden, som vælges på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er fremmødt, herunder enten formand eller næstformand. Der skal laves et beslutningsreferat af bestyrelsens møder, som skal foreligge på generalforsamlingen. Bestyrelsesreferater og generalforsamlings-referater skal til enhver tid være tilgængelige for medlemmer, som ønsker at se dem.

10) Jagt, fiskeri, bådehold og udlejning af jord.
Rammerne for jagt, fiskeri, bådehold og udlejning af jord bestemmes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

11) Økonomi.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Lavets udgifter finansieres ved hjælp af medlemskontingent, samt eventuelle indtægter ved jagt, fiskeri, udlejning af jord og tilskud. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse. Kontingent for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

12) Nedlæggelse.
Lavet kan kun nedlægges såfremt mindst 2/3 af foreningens fremmødte, stemmeberettigede medlemmer vedtager det på en ordinær generalforsamling. Såfremt et forslag om nedlæggelse af lavet opnår over 50 % af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer, kan en nedlæggelse ske, hvis der på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 30 dage efter den ordinære generalforsamling, opnås en tilslutning til forslaget fra mere end 50 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Lavets eventuelle formue deles ved nedlæggelse ligeligt imellem alle medlemmer.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling
Stjær den 11. Juni 1998


Opdateret 21-Maj-2007   Skrevet af Generalforsamlingen   12047 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere