Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Pebbelparken- og Toftkærvejs Grundejerforening - Vedtægter

Vedtægter for Pebbelparken – og Toftkærvej’s Grundejerforening.

Hent org. dokument her: Vedtægter (PDF)
§ 1. Navn
Foreningens navn er:
PEBBELPARKEN- OG TOFTKÆRVEJ´S GRUNDEJERFORENING
§ 2. Formål
Foreningens formål er at samle grundejerne indenfor foreningens område for ved samarbejde
at varetage deres interesser som villa- og parcelhusejere, samt at fremme de opgaver,
der har betydning for samtlige grundejere især i deres forhold til det offentlige.
§ 3. Område
Alle ejere af parceller i udstykningen ”Pebbelparken”, som ifølge tinglyst deklaration har
forpligtet sig til medlemskab, optages som medlem af foreningen. Desuden kan andre
grundejere optages efter generalforsamlingens vedtægter iht. § 5. ( tilføjelse: En del af
parcellerne på Toftkærvej er senere optaget).
§ 4. Kontingent
Kontingentets størrelse og form for dets indbetaling afgøres af generalforsamlingen.
Kontingentet skal dække udgifter ved eventuelt medlemskab af landsforening, foreningens
drift, herunder møder mv., samt indkøb og leje af materiel til fælles afbenyttelse.
§ 5. Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. april og indvarsles
med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Galten Folkeblad eller ved direkte henvendelse
til medlemmerne.
Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingen.
Den behandler følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning og forhandlingsbog
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller mindst ¼
af medlemmerne skriftligt anmoder formanden herom.
Formanden indkalder herefter senest 14 dage efter til ekstraordinær generalforsamling
med 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmer gives skriftligt til formanden 10 dage forud for afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget ønskes behandlet.
Forsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, ved vedtægtsændringer
dog med 2/3 flertal af de fremmødte.
Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Hvert medlem kan kun afgive én stemme og højst 2 stemmer for hver parcel. Der kan afgives
stemme ved fuldmagt, dog højst 2 stemmer.
Såfremt grundejerforeningen vedtager en beslutning, som vedrører én enkelt eller enkelte
parceller, skal denne afgørelse kunne ankes til byrådet til fornyet behandling. Byrådets afgørelse
vil herefter være afgørende.
§ 6. Bestyrelsen
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
Ægtepar og søskende kan ikke samtidigt sidde i bestyrelsen.
Valgperioden er 2 år. Intet medlem er forpligtet til at modtage genvalg. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer
i år med lige årstal og 3 i år med ulige årstal, det første år med lodtrækning.
Ved hver generalforsamling vælges desuden 2 suppleanter.
Mellem generalforsamlingerne udfører bestyrelsen foreningens forretninger i overensstemmelse
med generalforsamlingens vedtagelse.
Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, tilkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til
at deltage i dens møder.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden indkalder til -, og leder bestyrelsens møder. Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.
Der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal.
Formanden fører forhandlinger på foreningens vegne, eventuelt bistået af 1 eller flere bestyrelses-
eller andre medlemmer af foreningen.
Næstformanden holdes orienteret om foreningens løbende forretninger, så han i påkrævet
tilfælde kan træde i stedet for formanden.
Kassereren indkasserer kontingent på den af generalforsamlingen vedtagne måde. Kassereren
fører nøjagtigt regnskab over foreningens økonomiske virksomhed, så der kan forelægges
et regnskab for generalforsamlingen.
Alle udbetalinger skal anvises ved påtegnelse af formanden.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen. Bankforbindelse vælges af bestyrelsen.
Kassereren skal føre nøjagtig medlemsfortegnelse, som kan udgøre bilag for foreningens
kontingentindtægter.
Sekretæren fører efter formandens og bestyrelsens direktiver foreningens korrespondance
og drager omsorg for at samle dokumenter vedrørende sager, der er færdigbehandlede.
Sekretæren fører en forhandlingsbog over møder, bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
Formanden og 1 af bestyrelsen valgt bestyrelsesmedlem bemyndiges til i forening at give
forpligtende underskrift i de af generalforsamlingen vedtagne retshandlinger.
§ 7. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 8 Revision
Til revidering af foreningens regnskaber vælges på hver ordinær generalforsamling 1 revisor
for en periode af 2 år. På første generalforsamling vælges dog 2 revisorer, hvoraf én
afgår ved lodtrækning ved næste ordinære generalforsamling.
Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 1987.
Genskrevet den 24. april 2006 af Knud Clemmensen.
Ny bestyrelsessammensætning. Tilføjet den 4. april 2007 af Knud Clemmensen.

John Matthiasen - Formand
Poul Kristensen - Næstformand
Knud Clemmensen - Kasserer
Kris Andersen - Menigt medlem
René Domino - Sekretær


Opdateret 11-Apr-2007   Skrevet af Knud Clemmensen   11594 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere