Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Vedtægter

Foreningsvedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 8. april 2014


§1 Navn

Foreningens navn er Stjær Sogns Borgerforening.

§2 Formål

Stk. 1:
Foreningens formål er at drive foreningens ejendom, matr. nr. 9K, Stjær by og sogn som forsamlingshus efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, dels ved udlejning til private og offentlige fester, møder, foredrag, idræt og lignende, dels til sammenkomster, som foreningen selv foranstalter således at huset kan fungere som kulturelt samlingssted for lokalområdet og almennyttigheden i øvrigt.Stk. 2:

Foreningen skal varetage Stjær Sogns beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder samt i øvrigt virke for fremme af fællesskabet mellem beboerne.

§3 Medlemmer

Stk. 1:
Som ordinært medlem af Borgerforeningen optages myndige beboere i Stjær Sogn. 
Endvidere kan der tegnes et familiemedlemskab, der dækker hele husstanden.
Personligt medlemskab giver ret til 1 stemme – og et familiemedlemskab giver ret til 2 stemmer.

Stk. 2:
Som ekstraordinære medlemmer kan optages myndige beboere uden for Stjær Sogn, som ønsker at støtte foreningens arbejde og Stjær Forsamlingshus via medlemskab. Endvidere kan der tegnes et familiemedlemskab, der dækker hele husstanden.

Ekstraordinære medlemmer har samme rettigheder og adgang til de samme ydelser, herunder leje af forsamlingshuset på medlemsvilkår, som foreningens ordinære medlemmer. Undtaget er ungdomsfester, hvortil huset alene kan lejes af de ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 2 år for at opnå ret til at leje på medlemsvilkår. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.

§4 Ledelse

Stk. 1:
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i henholdsvis lige og ulige år.
Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

Stk. 2:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol med udførlig referat af alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 3:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 4:

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§5 Regnskab og økonomi

Stk. 1:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:

Foreningens regnskab revideres af to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis hvert år. Der vælges en revisorsuppleant hvert år.

Stk. 3:
Foreningens ordinære og ekstraordinære medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 4:
Kassereren modtager alle de beløb, som indkommer til foreningen og udbetaler de beløb, som anvises i henhold til bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører nøjagtigt regnskab samt foreningens medlemsfortegnelse, der stedse skal være ajour. Regnskabet med bilag sendes til revisor senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§6 Generalforsamling

Stk. 1:
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i forsamlingshuset.

Stk. 2:
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og eventuelt opslag, ledsaget af en dagsorden.

Stk. 3:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5. Indkomne forslag med angivelse af disses indehold
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Stk. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Borgerforenings formand senest én uge før generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes senest 4 uger før generalforsamlingen og skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden.Stk. 5:

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer, beslutninger om foreningens opløsning og salg af ejendommen.

Stk. 6:

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.

Stk. 7:
Valgbar til bestyrelsen er kun ordinære medlemmer.

Stk. 8:
Ændringer i vedtægterne kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 9:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 12 medlemmer skriftligt forlanger det. Ønsket om en ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal senest afholdes 8 uger efter begæringens modtagelse.

§7 Foreningens opløsning og salg af ejendommen

Stk. 1:
Vedtagelse af beslutning om ejendommens salg (men ikke pantsætning) eller foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen om opløsning eller salg sker efter samme retningslinjer som ved vedtægtsændringer.

Stk. 2:
I tilfælde af foreningens opløsning, der ikke medfører fusion med anden almenvelgørende forening, placeres foreningens formue i en fond, der yder tilskud til ungdoms og kulturelle formål i Skanderborg Kommune. Fonden administreres af 3 personer: sognets præst eller en af denne udpeget person, en repræsentant fra kommunen og en person tilknyttet ungdoms- eller kulturarbejdet i Stjær Sogn.

§8 Aktiebreve og særlige privilegier

Alle tidligere aktiebreve og særlige privilegier annulleres.

Bestyrelsen
Geert Jensen
Annalise Jensen
Sara Thofte
Jesper Lumbye Andersen
Dorthe Skriver (afgående)
Henrik M. Ravn (nyvalgt)


Opdateret 13-Apr-2015   Skrevet af Stjær Borgerforening   13030 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere